√ Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara | Pengertian & Nilai Terkandung

Makna pancasila – Hallo sobat santaidamai, pada kesempatan kali ini kami selaku admin akan mengulas mengenai dengan wawasan dan pengetahuan. Nah, sebelum memasuki pembasan yang utama, pernah nggak sih mengenai dengan pancasila ?

Pastinya dari kalian yang pernah mengeyam bangku sekolah maupun tidak ! yang pasti sudah tidak asing lagi. Yak betul sekali, pancasila merupakan bagian terpenting dalam sebuah negara kita ini.

Selain itu pancasila menjadi acuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut sebagai dasar-dasar negara Indonesia. Sehingga semua aturan dan ketetapan yang terdapat dalam negara kita ini jika dikembalikan maka akan kembali pada pancasila.

Meskipun cuma terdapat 5 sila namun dari sila tersebut mempunyai makna dan arti yang sangat luas dan mencangkup semuanya. Baiklah, pada artikel ini kami akan membahas mengenai dengan makna pancasila sebagai dasar negara indonesia, fungsi pancasila dasar negara Indonesia.

Selain itu kami juga akan melengkapi dengan pengertian pancasila itu sendiri dan kam jelaskan mengenai dengan sila-sila yang terkandung dalam pancasila yang sebagai dasar negara.

Pengertian Pancasila

makna pancasila
http://3.bp.blogspot.com

Pancasila ialah ideologi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia yang asalnya dari ajaran budha dalam kitab tripitaka 2 kata: “panca” yaitu “lima” dan “syila” yang memiliki arti “dasar , prinsip atau asas”.

Sehingga dari makna tersebut dapat disimpulkan menjadi pancasila mempunyai 5 prinsip utama yang menjadi acuan bagi segala bentuk aspek-aspek kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia.

Dapat 5 prinsip tersebut pancasila mempunyai makna dan arti sendiri yang sehingga dijadikan sebagai acuan semua aturan yang terdapat pada negara Indonesia.

Isi Pancasila

 1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Sila kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
 3. Sila Ketiga: Persatuana Indonesia.
 4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
 5. Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Fungsi Umum Pancasila

 1. Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur.
 2. Pncasila menjadi falsafah dalam kehidupan bangsa indonesia.
 3. Pancasila menjadi sumber utama dalam peraturan-peraturan negara.
 4. Pancasila berfungsi sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Arti dan Makna pancasila

arti dan makna pancasila
https://3.bp.blogspot.com

Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi bahwa pancasila mempunyai 5 prinsip dan itu mempunyai makna dan maksud masing-masing. Dengan begitu berikut ini kami akan membahas mengenai dengan makna atau arti pancasila.

Isi pancasila tersebut meliputi dari 5 prinsip atau sila yang meliputi dari ketuhanan YME, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Makna dan Arti Sila Ketuhanan yang Maha Esa

Makna pancasila
http://4.bp.blogspot.com
 1. Mempunyai makna atau arti sebagai bentuk rasa pengakuan adanya kuasa yang satu yaitu Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Memberikan kebebasan dan keamanan dalam memeluk dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing.
 3. Tidak memberikan paksaan terhadap warga-warganya untuk memeluk suatu agama atau berpindah ke agama lain.
 4. Memberikan jaminan perkembangan dan pertumbuhan ajaran agama masing-masing.
 5. Negara memberikan sebuah kebebasan terhadap masyarakat Indonesia dan menjadi fasilitator dalam memilih agama yang ingin di anutnya.

 Makna dan Arti Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

makna pancasila
http://3.bp.blogspot.com
 1. Memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakatnya dalam  mengeluarkan pendapat sebagai bukti keadilan.
 2. Kemerdekaan merupakan hak setiap masyarakat Indonesia, mereka berhak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam kehidupan mereka.
 3. Negara memberikan penegasan dalam agar menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi kemerdekaan bagi setiap warga Indonesia.

Makna dan Arti Sila Persatuan Indonesia

makna pancasila
https://ekonomitakserius.files.wordpress.com
 1. Sikap nasionalisme yang wajib dimiliki oleh tiap-tiap warga indonesia.
 2. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia.
 3. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
 4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tolong menolong terhadap sesama rakyat Indonesia.
 5. Mencegah terjadinya kekuatan dan kekuasaan perseorangan.
 6. Tidak adanya perbedaan dan permusuhan ketika adanya perbedaan budaya dan warna kulit.

Makna dan Arti Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

makna pancasila
http://4.bp.blogspot.com
 1. Hakikat sila keempat adalah negara menggunakan sistem demokrasi.
 2. Permusyawaratan memiliki makna bahwa setiap persoalan dan permasalahan diputuskan secara bersama, disetujui bersama, dan diselesaikan secara bersama-sama.
 3. Rakyat dipimpin oleh pemimpin yang hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara.

Makna dan Arti Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

makna pancasila
http://4.bp.blogspot.com
 1. Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.
 2. Memberikan perlindungan kepada yang lemah dan yang memiliki kekurangan.
 3. Kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama.

Sikap positif dalam mengamalkan nilai nilai pancasila

Nah setelah kita mengetaui tentang makna atau arti pancasila, yang pasti kita sudah mempunyai pandangan ketika di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam sila pancasila mempunyai nila-nila yang juga sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan begitu kita akan mengerti dengan sikap positif dalam mengamalkan nilai-nilai pancasila tersebut. Berikut ini sikap positif yang perlu anda lakukan dalam mengamalkan nila-nilai pancasila.

 1. Menghormati ornag yang lebih tua dari kita.
 2. Senantiasa membantu orang yang sedang kesusahan.
 3. Senantiasa menghargai dan menghormati pendapat orang lain.
 4. Tidak membeda-bedakan orang dalam masalah hubungan sosial dan sebagainya.
 5. Mendapatkan hak dan wewenang dalam mengemukaan pendapat di depan umum.
 6. Mendapatkan hak dan kebebasan dalam menjalankan agama yang di anut masing-masing.
 7. Untuk mewujudkan hasil yang maksimal maka setiap individu ketika menghadapi sebuah masalah maka harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah.
 8. Tidak membeda-bedakan orang dalam amsalah pertemanan, seperti karena perbedaan budaya atau perbedaan warna kulit.

Baca Juga : √ 45 Macam Macam Majas | Pengertian beserta Contohnya (LENGKAP)

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara

Makna Pancasila Sebagai Dasar Negara
http://2.bp.blogspot.com

Seperti yang kami utarandiatas bahwa pancasila merupakan sebagai dasar negara atau ideologi negara yang dijadikan sebagai landasan atau pondasi utama dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu pancasila juga dijadikan sebagai titik acuan utama bangsa dan negara Indonesia.

Sehingga aturan yang terdapat pada negara dan bangsa Indonesia juga berpacu dalam dasar negara yaitu pancasila. jasi, segala bentuk peraturan-peraturan yang ada di Indonesia harus berlandaskan pancasila. Selain menjadi acuan dalam negara dan bangsa Indonesia, pancasila juga memunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan warga negara Indonesia.

Fungsi Pancasila Sebagai Dasar-Dasar Negara

makna pancasila
http://2.bp.blogspot.com

Pada bagian atas tadi kami juga sudah membahas mengenai tentang lima butir pancasila yang mana dari semua itu terkadung dalam UUD 1945 dalam alinea ke-4. Seperti yang kita kita ketahu, hampir semua warga Inonesia mengartikan bahwa pancasila adalah sebagai dasar Negara Indonesia.

Namun masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang tak kalah penting dan bernilai sakral bagi bangsa Indonesia sendiri dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah dengan demikian kami akan menjelaskan mengenai tentang fungsi-fungsi pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila Menjadi Pedoman Hidup Dalam Berbangsa dan Bernegara

Seperti yang kita ketahui dan juga sudah kami bahas diatas bahwa pancasila dijadikan sebagai pendoman hidup dalam berbangsan dan bernegara. Sehingga dalam semua aturan yang terdapat pada di negara Indonesia harus berlandaskan pada pancasila.

Selain itu, keputusan-keputusan yang ditetapkan ketika menyelesaikan suatu persoalan juga harus berpedoman pada pancasila. Dengan begitu jika tidak terdapat adanya pancasila maka kehidupan pada negara dan bangsa Indonesia akan tidak karuan.

Pancasila Mendarah Daging Di Dalam Jiwa Bangsa indonesia

Selain menjadi pedoman dalam kehidupan warga Indonesia, pancasila juga harus mendarah daging pada tiap-tiap jiwa masyarakat yang terdapat pada Indonesia. Entah dalam kehidupan sehari-hari, bersosialisasi, dalam pekerjaan, dan bentuk aspek-aspek kehidupan lainnya.

Sebagai Cerminan Kepribadian Bangsa Indonesia

Pancasila juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan sudut pandang seseorang. Dengan adanya pancasila maka akan menjadi identitas seorang yang berkebangsaan Indonesia. Memang pada hakikatnya pancasila seharunya harus mendiami tiap-tiap kepribadian rakyat Indonesia.

Dengan pernyataan tersebut sudah jelas bawasannya kita mempunya peranan untuk selalu menjujung nilai positif dalam pancasila. Sehinggaketika semuanya sama-sama saling menjujung maka negara Indonesia akan menjadi negara maju.

Menjadikan Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Menjadikan pancasila sebagai sumber diatas segala sumber hukum yang berlaku di indonesia. Lebih mudahnya dalam menganalisis yaitu Pancasila menjadi pondasi utama dan landasan bagi semua hukum-hukum yang ada di Indonesia.

Dalam aturan yang terdapat pada Indonesia tidak ada satupun yang boleh menetapkan suatu peraturan yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan begitu jika ada suatu keputusan dan itu menyimoang pada pancasila maka keputusan itu tidak digunakan sebagai acuan.

Menjadi Cita-Cita dan Arah Tujuan Bangsa Indonesia

Pada hakikatnya pancasila sudah menjadi dasar negara yang dibentuk dan disusun untuk menjadi pedoman hukum yang berlaku. Selain itu pancasila juga mempunyai fungsi yang sangat diinginkan oleh warga Indonesia yaitu sebagai mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

Seharuskan kita selaku warga Indonesia harus mempunyai mimipi yang tinggi dan mengidam-idamkan sebuah negara menjadi negara yang mampu mewujudkan nilai-nilai pancasila. Sesuai dengan realnya kita selaku warga Indonesia harus meyakini kepada Ketuhanan YME yang tingi.

Selain itu juga harus bisa menanam rasa kemanusiaan yang tinggi, persatuan dan kesatuan yang kokoh, senantiasa bermusyawarah dalam mengambil dan menentukan suatu keputusan, dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Jika semuanya bisa berjalan dengan lancar maka negara Indonesia mampu mewujudkan cita-cita yang diinginkan semua warga negara Indonesia.

Pancasila Design

lambang dan makna pancasila
https://pandaibesi.com

Dengan seiringnya perkebangan zaman, para pemuda dan pemudi Indonesia semakin kreatif dalam memeriahkan garuda Indonesia terutama untuk design pancasila itu sendiri. Semakin tahun ketahun design dari pancasila sangatlah bagus.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa pemuda dan pemudi Indonesia cinta terhadap tanah air yang di huni selama ini. Lebih menonjolnya sekarang ini juga banyak sekali berbagai macam design dapat kita temukan di sekeliling kita semua.

Seperti yang kita ketahui juga bahwa pemuda dan pemudi Indonesia menjadikan lambang Indonesia dijadikan sebagai ikon, photo profil, gambar backround dan sebagainya oleh anak-anak Indonesia saat ini. Dengan begitu berarti pemuda pemudi Indonesia sudah jelas mencintai negara Indonesia.

Makna Pancasila

makna pancasila
https://www.hidayatullah.com

Pancasila merupakan salah satu icon terpenting dalam sebuah negara Indonesia, kenapa demikian ? karena pancasila lah yang mendasari atas segala bentuk hukum dan peraturan yang telah ditetapkan di negara Indonesia. Semua yang ada di Indonesia mulai dari peraturan, keputusan dan liannya harus tunduk terhadap hukum pancasila.

Hal ini karena pancasila merupakan hukum mutlak yang tidak bisa dibantah oleh hukum-hukum lainnya bagi negara dan bangsa Indonesia. Dengan begitu jika semua sesuai dengan apa yang terkandung pada pancasila maka negara Indonesia menjadi bangsa sejahtera.

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup

Makna pancasila
http://1.bp.blogspot.com

Dalam sebuah negra pasti mempunyai dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara, hal ini untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan oleh negara indonesia.

Negara diibaratakn sebagai sebuah bangunan dan didalamnya terdapat para penghuni yaitu rakyat. Supaya dalam bangunan tersbut bisa berdiri secara kokoh, tetntunya harus memunyai peondasi yang sangat kuat.

Demikian juga dengan negara, agar kuat dan kukuh maka negara harus mempunyai dasar yang yang kuat pula. Pada hakikatnya dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara.

Dasar negara tersebut dijadikan sebagai pondasi sebuah negara kita. Sehingga dasar negara dijadikan sebuah pedoman dan arah gerak langkah dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Jika dilihat dari asal mula dari kata idea yang artinya ide, konsep atau gagasan, cita-cita dan logos yang artinya pengetahuan. Dalam pandangan yang lebih luas maka arti dari ideologi merupakan cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh sebuah bangsa dan negara.

Hal ini sehingga pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak ativitas bangsa tersebut. Dengan demikian dengan adanya satu pandangan hidup yang sangat jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan mempunyai pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan.

Gambar Simbol Pancasila

makna pancasila
https://asset.kompas.com

Simbol pancasila adalah rasa kecintaan bangsa dan negara terhadap tanah air, mungkin dari simbol pancasila sudah sangat akrab kita temui dan liat di berbagai macam tempat. Meskipun dsering kita temui diberbagai tempat namun kita tidak boleh merendahkan ataupun menjelek-jelekan arti dari pancasila.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya simbol dari pancasila yaitu seekor burung yang menurut legenda burung tersebut mempunyai ukuran yang besar dan perkasa. Selain itu burung tersebut mempunyai bentuk tubuh yang gagah yang menyerupai dengan tubuh manusia.

Demikian pembahasn kali ni mengenai tentang makna pancasila sebagai dasar negara. Semoga dengan adanya artikel ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan anda mengenai dengan dasar negara Indonesia. Dan semoga setelah mengeatahui nila-nilai yang terkandug dapat menambah cinta kita terhadap tanah air.

Leave a Reply

%d bloggers like this: